به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

درد نوشته بازنشستگان فرهنگی

جناب نماینده محترم حمیدرضا حاج بابایی
این تذهبوا........‌‌
در شرایطی که قانون مدیریت و خدمات کشوری از سال 86 تا کنون بصورت ابتر اجرا شد و بشدت کارنامه اجرایی سیاهی دارد ؛ بالاخره به همت شما نمایندگان محترم مجلس قانون همترازی در پرداخت کارمندان بازنشسته تصویب و اجرای آن از ابتدای سال 96 مقرر گردید . آنچه که در تصویب آن مورد نظر بوده پیاده کردن آن بمدت 5 سال میباشد . آنچه را هم که خواسته 760000 نفر بازنشسته است عبارتند از :
الف - ده سال گروه کثیری به انتظار قانون مدیریت و خدمات کشوری نشستند و برخی در مقطعی از راه فوت کردند و آرزوی عدالت را بگور بردند و لذا انتظار برای 5 سال دیگر هم ثمری برای شما و آنها ندارد بجز اینکه عده ای دیگر حسرت بگور میشویم و شاید نقطه خوشحالی شما جناب آقای حاج بابایی و دیگر نمایندگان ! همین حسرت بگور کردن فرهنگیان است .
ب - همه ما بازنشستگان فرهنگی قویا خواهان کاهش 5 سال به حداکثر 2 سال هستیم و وقتی با جناب دکتر نوبخت با صراحت مطرح کردیم ، ایشان امید دادند و فرمودند دعا کنید تا منابع مالی تامین شود که در آن صورت یکساله قانون را عملیاتی میکنیم و جناب حاج بابایی وسایر نمایندگان محترم شما ها ظاهرا امید هم مایل نیستی به همکاران گذشته ات بدهی !
ج - جناب حاج بابایی با هریک از نمایندگان مجلس پیرامون کاهش زمان از 5 به 2 سال شدیم و یا خواستار 60 درصد ترمیم در سال 96 گردیدیم هیچیک از همکاران شما مخالفت نکردند و حتی یاران جناب نوبخت در پیش بینی محل 60 درصد ترمیم حقوق در سال 96 را مژده دادند و شما همواره در همه موارد تنها فردی هستی که مخالفت مینمایی !
د- این میز و عمر به شما هم وفا نمیکند و درست همانگونه که عمر به گروهی بازنشسته وفا نکرد و حسرت بدل از دنیا رفتند . در زمان شما که توان مالی دولت جناب احمدی نژاد در بالاترین حدبود حضرتعالی بفکر تغییر نظام آموزشی و تئوری های بافته ذهن خود بودی .

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.