به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

تبدیل وضعیت الخصوص دانشکده علوم پزشکی

خطاب به: هاجر چنارانی

از طرف: مصطفی

موضوع: تبدیل وضعیت الخصوص دانشکده علوم پزشکی

تاریخ: یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶ ۰۴:۵۰:۴۲ ب.ظ

و شرکتیهاي كشور از حضرتعالي
تقاضا مي گردد دستور فرماييد تا همكاران محترم نسبت به امورات زير مساعدت
فرمايند:
1- تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي دولت مانند ساير نيروهاي شهرداري هاي
كشور و برخي دستگاهها در دستور كار قرار گيرد.
2- ساختار قرارداد نيروهاي قراردادي دولت كه هم اكنون اشتباها مبتني بر
قوانين كار است به استناد راي فوق الذكر ديوان عدالت اداري به شكل
قراردادهاي قانون مديريت خدمات كشوري كه در برگيرنده فصل 10 همين قانون
است تغيير نمايد.
3- امكان انتقال و ماموريت براي كاركنان قراردادي همانند نيروهاي پيماني
و رسمي بين دستگاهها امكان پذير باشد.
4- ضمن ساماندهي و تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي، دستورالعمل
اجرايي شدن طرح طبقه بندي مشاغل براي ايشان در دستگاهها بطور كامل
اجرايي و پياده سازي گردد.
با سپاس فراوان و آرزوي موفقيت بيش از پيش براي حضرتعالي و همكاران
محترم، مساعدت حضرتعالي مزيد امتنان خواهد بود.
كليه نيروهاي قراردادي و شرکتی دستگاه های سراسر كشور

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.